Uppland!

 
Hej!
Igår på förmidagen så tog vi bilen och körde efter dom milslånga vägarna igenom landsbygden mellan Uppsala och Enköping.
Vi har inget direkt mål men jag vet att uppland är rikt på historiska lämningar. Uppland brukar kallas för slottens, herresätenas, runstenarnas och fornlämningarnas landskap så vi kommer garanterat att stöta på något i vår smak.
Mycket riktigt så ser jag en skylt med text! 
Vi följer pilens riktning och går mot borgen. 
Västerby fornborg är anlagd på krönet av ett berg som begränsas av nästan lodräta stup på upp till 10 m:s höjd.
Av borgens svårtillgängliga läge kan man förmoda att en varit en tillflyktsborg det vill säga som en tillfällig hemvist dit den kringboende befolkningen flydde i orostider.
Nordiska fornborgar antas ha varit i bruk från Kristi födelse till vikingatid merparten ligger i mälarlandskapen. I Sverige finns drygt 1200 registrerade fornborgar och här i Uppland 170 så det finns mycket att se för den intresserade.
 
En borg var användes också för försvar, bevakningspostering, härläger.
 Jag låter Aston och Ida vänta på mig medans jag går upp på fornborgen.
Härifrån har man bra uppsikt runt om borgen, med milsvid utsikt.
 
De flesta av fornborgarna är högt belägna i bergig terräng och avgränsas med branta stup på en eller flera sidor, medan de mer åtkomliga sidorna fått kallmurade sten vallar som kan ha varit förstärkta med träpalissader. lämningar efter husgrunder och i vallarna syns i regel tydliga öppningar som varit portar. Om de ligger utmed viktiga farleder, vägar och vattendrag har de sannolikt fungerat som bevakningsvärn och försvarsanläggningar. Dessa strategiskt mer välplacerade borgar har varit uppbyggda med kraftigare vallar och har fungerat som befästa skansar. Borgar som däremot varit svagt befästa och ligger isolerade har troligen varit tillflyktsorter i krig och orostider.
 Jag tar mig ner sakta och försiktigt och jag möts av två hundar som är glada att jag kommit ner igen.
 Vi går tillbaka till bilen och kör vidare.
Ganska så snart så ser jag en runsten som intresserar mig.
  Runstenar som restes vid strandkanten vid någon vattenled, som människorna på vikingatiden färdades på, står uppe på land idag. Sedan vikingatiden har landet höjt sig så mycket som 5 meter i Uppland. Det betyder att allt land som ligger lägre än 5 meter över havsytan idag var sjö på vikingatiden.
I landskapet Uppland finns flest runstenar, mer än 1 300 stycken.
Skriften lyder: Fastbjörn och Torunn iato uppresa stenen och göra bron efter Inge fast sin man gud hjälpa anden Åsmund reste runorna.
Åsmund kåreson var verksam under 1000-talets första hälft.
 
Vi kör vidare igenom Balingsta sockens landsvägar i Uppland som ligger sydväst om Uppsala.
Jag hinner inte köra långt innan nästa runsten uppenbara sig.
Bildristningen visar en älgjakt på vintern. En skidlöpare med pil och båge och en ryttare med spjut i handen står beredda att skjuta villebrådet. Högst upp på stenen sitter en jakthök och en annan har redan slagit i klorna i älgens huvud.  

Vi kör vidare.
Vi kommer fram till ett slott som heter Viks slott. Slottet är Mellansveriges bäst bevarade medeltidsborg, uppförd under senare delen av 1400-talet. Det är vackert beläget vid en vik av Mälaren.
Vi befinner oss på en medeltida plats som har spelat en viktig roll i upplands historia.
På den tiden när det flesta transporter gick via vattenleder då byggdes denna riddarborg för att försvara dess egendomar. Borgen byggdes under senare delen av fjortonhundra talet, många har försökt att inta denna däribland Gustav Vasa.
Slottsbyggnaden, som ursprungligen var en försvarsborg från omkring 1450, renoverades i fransk stil på 1600-talet, men fick sitt nuvarande utseende genom arkitekten Fredrik Wilhelm Scholanders restaurering 1858–1860. Byggnaden är idag skyddad som byggnadsminne som ägs av Landstinget i Uppsala län, används till kurs- och konferensverksamhet.
Vi lämnar slottet och kör vidare på våran färd.
 
Vi kommer fram till Härkeberga kyrka.
Kyrkan är välkänd för sina välbevarade senmedeltida kalkmålningar utförda av Albertus Pictor som var en tysk-svensk kyrkomålare, verksam främst i Mälardalen, där han målat 39 kyrkointeriörer.
 Jag lämnar Aston och Ida i bilen och går in i kyrkan.
Wow!
Kyrkan är en medeltida salkyrka byggd i gråsten och tegel. Långhus, kor och sakristia byggdes mellan 1280 och 1310 medan vapenhuset tillkom 1475-1480. Mot slutet av 1400-talet slogs också valv som förseddes med praktfulla målningar av Albertus Pictor.
Målningarna i valven har aldrig varit överkalkade och har aldrig bättrats på. De är mycket välbevarade och anses som ett av Albertus Pictors främsta bevarade verk. Väggmålningarna kalkades över på 1700-talet och de togs fram igen, svårt skadade, 1935-36 när kyrkan restaurerades.
  Pictor hämtade många av sina motiv från Biblia Pauperum, "de fattigas bibel", som innehåller bilder och berättelser ur Bibeln
 
Orgelläktaren byggdes år 1773 och själva orgeln tillkom 1811.
 Det var en vacker kyrka och jag blev alldeles lugn utav vistelsen.
 
 
Klockstapeln är från andra hälften av 1600-talet.
 Med det sagt så tackar vi för i dag!
 
Men vi ses snart igen!
 
 Hej så länge!